Odzysk stali innych wartościowych metali

Główny koszt przemysłu hutniczego stanowią wydatki ponoszone na zakup surowców, dlatego tak istotne jest racjonalne nimi gospodarowanie. Oferowana przez nas usługa odzysku metali pozwala zwiększyć rentowność przedsiębiorstwa dzięki maksymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów.

Stosujemy między innymi następujące metody odzyskiwania metali:

  • Odzyskiwanie stali z żużlu
  • Rozdrabnianie żużlu i odzyskiwanie zawartej w nim stali
  • Sprzątanie wnętrz stalowni
  • Sprzątanie pozostałości po skuwaniu okładzin ogniotrwałych i opróżnianiu pieców
  • Odzyskiwanie metali ciężkich ze spalin pochodzących ze stalowni
  • Przesiewanie złomu i ziemi ze składowisk
  • Odzyskiwanie metali z odpadów pochodzących z zakładów rozdrabniania
  • Odzyskiwanie stali nierdzewnych
  • Usuwanie i odzysk wiórów metalowych
  • Przesiewanie zgorzeliny